• swats bss

  From Stephen Hunt@3:772/230 to All on Thursday, October 01, 2020 19:55:40
  *******************************************************
  * Ú¿ ¿¿¿ Ú¿ Ú¿ Ú¿ Ú¿ Ú¿ Ú¿ *
  * ³³ ³³³ ó ³ ³³ ô ô ³³ *
  * À¿ ³³³ ³³ ³ À¿ ³³ ³³ À¿ *
  * ÀÙ ÀÁÙ ÙÙ Ù ÀÙ ÀÙ ÀÙ ÀÙ *
  * R e v i s i t e d *
  * Message Nets:- Family Net, Poofnet, FSXNET, Fidonet *
  * Door Games and File Area *
  * Telnet:- swatsbbs.ddns.net :24 *
  ******************************************************* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  COME JOIN THE FUN ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

  --- Mystic BBS v1.12 A44 2020/02/04 (Windows/64)
  * Origin: S.W.A.T.S.BBS telnet swatsbbs.ddns.net:24 (3:772/230)