NODEDIFF.Z01 (1K)

Uploaded Fri Apr 10 2020 09:38:48

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 101
NODEDIFF.Z03 (2K)

Uploaded Sun Jan 05 2020 09:14:47

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 003
NODEDIFF.Z05 (2K)

Uploaded Fri Nov 01 2019 16:44:51

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 305
NODEDIFF.Z06 (2K)

Uploaded Fri Jul 24 2020 10:51:22

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 206
NODEDIFF.Z08 (2K)

Uploaded Fri Apr 17 2020 15:26:32

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 108
NODEDIFF.Z10 (1K)

Uploaded Fri Jan 10 2020 14:33:46

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 010
NODEDIFF.Z13 (2K)

Uploaded Fri Jul 31 2020 15:11:50

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 213
NODEDIFF.Z14 (1K)

Uploaded Wed Aug 07 2019 09:28:00

Weekly Fidonet Node Diff in Zip form day 214

NODEDIFF.Z15 (2K)

Uploaded Fri Apr 24 2020 15:04:28

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 115
NODEDIFF.Z17 (2K)

Uploaded Sat Jan 18 2020 15:18:01

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 017
NODEDIFF.Z19 (2K)

Uploaded Fri Nov 15 2019 17:06:15

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 319
NODEDIFF.Z20 (1K)

Uploaded Fri Aug 07 2020 15:50:27

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 220
NODEDIFF.Z21 (2K)

Uploaded Fri Aug 09 2019 08:32:00

Weekly Fidonet Node Diff in ZIP form day 221

NODEDIFF.Z22 (11K)

Uploaded Fri May 01 2020 08:22:53

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 122
NODEDIFF.Z24 (1K)

Uploaded Fri Jan 24 2020 09:45:10

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 024
NODEDIFF.Z26 (2K)

Uploaded Sun Nov 24 2019 15:57:53

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 326
NODEDIFF.Z27 (1K)

Uploaded Fri Aug 14 2020 13:04:16

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 227
NODEDIFF.Z28 (1K)

Uploaded Fri Aug 16 2019 08:13:35

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 228
NODEDIFF.Z29 (1K)

Uploaded Fri May 08 2020 10:01:13

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 129
NODEDIFF.Z31 (1K)

Uploaded Fri Jan 31 2020 20:01:32

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 031
NODEDIFF.Z33 (1K)

Uploaded Sun Dec 01 2019 09:39:09

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 333
NODEDIFF.Z34 (2K)

Uploaded Fri Aug 21 2020 13:28:51

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 234
NODEDIFF.Z35 (2K)

Uploaded Fri Aug 23 2019 13:56:00

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 235

NODEDIFF.Z36 (1K)

Uploaded Fri May 15 2020 09:27:41

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 136
NODEDIFF.Z38 (1K)

Uploaded Sun Feb 09 2020 08:49:27

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 038
NODEDIFF.Z40 (1K)

Uploaded Fri Dec 06 2019 16:28:21

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 340
NODEDIFF.Z41 (1K)

Uploaded Fri Aug 28 2020 13:51:10

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 241
NODEDIFF.Z42 (2K)

Uploaded Fri Aug 30 2019 08:21:12

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 242
NODEDIFF.Z43 (2K)

Uploaded Fri May 22 2020 10:23:29

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 143
NODEDIFF.Z45 (2K)

Uploaded Sun Feb 16 2020 09:24:46

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 045
NODEDIFF.Z47 (2K)

Uploaded Sat Dec 14 2019 15:09:50

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 347
NODEDIFF.Z48 (1K)

Uploaded Fri Sep 04 2020 17:25:27

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 248
NODEDIFF.Z49 (1K)

Uploaded Fri Sep 06 2019 08:37:45

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 249
NODEDIFF.Z50 (1K)

Uploaded Fri May 29 2020 09:50:40

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 150
NODEDIFF.Z52 (1K)

Uploaded Fri Feb 21 2020 08:10:05

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 052
NODEDIFF.Z54 (2K)

Uploaded Fri Dec 20 2019 08:51:49

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 354
NODEDIFF.Z55 (1K)

Uploaded Sat Sep 12 2020 19:29:58

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 255
NODEDIFF.Z56 (1K)

Uploaded Fri Sep 13 2019 14:13:13

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 256
NODEDIFF.Z57 (1K)

Uploaded Fri Jun 05 2020 11:24:02

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 157
NODEDIFF.Z59 (2K)

Uploaded Fri Feb 28 2020 10:06:20

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 059
NODEDIFF.Z61 (2K)

Uploaded Fri Dec 27 2019 09:59:16

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 361
NODEDIFF.Z62 (1K)

Uploaded Fri Sep 18 2020 09:33:50

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 262
NODEDIFF.Z63 (1K)

Uploaded Fri Sep 20 2019 12:43:51

NODEDIFF.Z64 (1K)

Uploaded Fri Jun 12 2020 11:46:55

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 164
NODEDIFF.Z69 (2K)

Uploaded Fri Sep 25 2020 10:25:47

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 269
NODEDIFF.Z70 (1K)

Uploaded Sat Sep 28 2019 16:00:02

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 270
NODEDIFF.Z71 (2K)

Uploaded Fri Jun 19 2020 16:09:37

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 171
NODEDIFF.Z73 (1K)

Uploaded Sat Mar 14 2020 11:36:43

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 073
NODEDIFF.Z76 (2K)

Uploaded Fri Oct 02 2020 14:39:18

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 276
NODEDIFF.Z77 (2K)

Uploaded Sat Oct 05 2019 19:19:17

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 277
NODEDIFF.Z78 (1K)

Uploaded Sat Jun 27 2020 17:26:49

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 178
NODEDIFF.Z80 (2K)

Uploaded Fri Mar 20 2020 09:27:55

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 080
NODEDIFF.Z83 (1K)

Uploaded Fri Mar 24 2023 00:57:31

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 083

NODEDIFF.Z84 (2K)

Uploaded Fri Oct 11 2019 11:25:57

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 284
NODEDIFF.Z85 (3K)

Uploaded Sat Jul 04 2020 10:54:21

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 185
NODEDIFF.Z87 (2K)

Uploaded Fri Oct 14 2022 15:09:28

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 287

NODEDIFF.Z90 (1K)

Uploaded Fri Mar 31 2023 12:14:00

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 090

NODEDIFF.Z91 (1K)

Uploaded Fri Oct 18 2019 09:13:20

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 291
NODEDIFF.Z92 (2K)

Uploaded Fri Jul 10 2020 08:16:34

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 192
NODEDIFF.Z94 (1K)

Uploaded Fri Apr 03 2020 10:39:52

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 094
NODEDIFF.Z98 (2K)

Uploaded Fri Oct 25 2019 06:27:15

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 298
NODEDIFF.Z99 (1K)

Uploaded Fri Jul 17 2020 07:17:39

Fidonet Nodediff (Z1/Fri/ZIP) for day 199